J.T.INTERNATIONAL

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

1. Prevádzkovateľ  Prevádzkovateľom webových stránok (ďalej len „stránky“) je spoločnosť P Automobil Import s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 24731/B, oddiel Sro. IČO 35 818 425. (ďalej len „spoločnosť P Automobil Import s.r.o. ") a autorizovaní predajca a/alebo servis Peugeot.

2. Všeobecné ustanovenia Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach ich použitia. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.

3. Obsah stránok Obsah stránok má výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Spoločnosť P Automobil Import s.r.o. vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku na použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených.

4. Ochrana duševného vlastníctva Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom spoločnosti P Automobil Import s.r.o. a / alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti P Automobil Import s.r.o., pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P Automobil Import s.r.o..

5. Použitie obsahu stránok Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť P Automobil Import s.r.o. udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu.  Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti P Automobil Import s.r.o..

6. Zmena stránok Spoločnosť P Automobil Import s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok.

7. Ochrana osobných údajov Informácie o spracúvaní osobných údajov, práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov, znenia súhlasov udeľovaných dotknutou osobou, aktuálny zoznam sprostredkovateľov a ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov zverejňuje prevádzkovateľ týchto stránok v osobitnej sekcii Ochrana osobných údajov

8. Zmena právnych podmienok Spoločnosť P Automobil Import s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.

J.T.INTERNATIONAL

Viac info